Budgetaftale for Skanderborg Kommune: Budgetforlig med penge til kernevelfærd og byggeri

Image
Forligspartierne bag Skanderborg Kommunes budget for 2023. Fra venste ses: Peter Kjær (Ø) , Trine Frengler (A) , Jørgen Naut (A), borgmester Frands Fischer (A) , Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen (Å), Claus Leick (F), Anne Heeager (B), Jens Szabo (V), Martin Frausing Poulsen (O) , Christina Bottke (V) og Thomas Cordtz (C).

Mandag den 12. september blev otte partier enige om budgetaftalen for Skanderborg Kommune gældende for de næste fire år. Forligskredsen består af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Med aftalen om Budget 2023-2026 fortsætter arbejdet med at udvikle gode dagtilbud, skoler og plejeboliger, så den kommunale service kan følge med befolkningstilvæksten i Skanderborg Kommune.

»Vi har indgået en bred aftale, som 28 ud af 29 byrådsmedlemmer står bag. Med aftalen får vi først og fremmest sikret, at vi fortsat kan drive gode skoler, børnehaver og plejecentre,« siger borgmester Frands Fischer og tilføjer:

»Mest markant er løftet på dagtilbudsområdet, der årligt tilføres 36 mio. kr. til mere personale pga. den statslige aftale om minimumsnormeringer. Det svarer til, at vi i 2024 kan ansætte mellem 85 og 90 nye pædagoger eller andet pædagogisk personale. Det er vel at mærke ud over de ekstra ansættelser, som følger af stigningen i antallet af børn.«

Ældreområdet tilføres 58 mio. kr. gældende fra 2026 for at følge med udviklingen i antallet af ældre borgere. Det giver mulighed for at ansætte op til 120 medarbejdere eller investere yderligere i velfærdsteknologi.

Styrket ældrepleje og klimaindsats

De ekstra 139 mio. kr. til at følge med befolkningsvæksten er fordelt på følgende områder:
• 37 mio. kr. til dagtilbud for 0-6-årige
• 14 mio. kr. til skoler og pædagogiske fritidstilbud
• 58 mio. kr. til ældre
• 15 mio. kr. til borgere med fysiske og psykiske handicap
• 15 mio. kr. til kommunal medfinansiering af regionale sundhedsydelser.

Udover de 139 mio. kr. til velfærd er der afsat 26,5 mio. kr. til klimaindsatser i den fireårige budgetperiode. Det er 7,2 mio. kr. mere end på sidste års budget. Pengene bruges blandt andet til afvikling af gas- og oliefyr i offentlige bygninger og til opstilling af offentlige ladestandere til el-biler.

Ambitiøst anlægsprogram fortsættes

Skanderborg Kommune har også i denne budgetaftale fortsat et af landets største anlægsbudgetter set i forhold til kommunens størrelse. Samlet afsættes der de næste ti år 1,6 mia. kr. til daginstitutioner, skoler, plejecentre, idrætsfaciliteter, infrastruktur m.v.

Allerede i 2023-2026 er der afsat knap en mia. kr. til syv nye daginstitutioner, to nye skoler, godt 70 nye plejeboliger og en række om- og tilbygninger på eksisterende byggerier.

Partierne bag budgetaftalen er enige om at finansiere byggeaktiviteterne de næste fire år ved at bruge 416 mio. kr. af kommunens kassebeholdning. Tidligere beregninger viser, at kassebeholdningen vil vokse igen fra 2028, blandt andet på grund af faldende afdrag på lån, som Skanderborg Kommune tidligere har optaget.

Besparelser og omprioriteringer

Skanderborg Kommune er blandt de kommuner, som er blevet hårdest ramt af udligningsreformen, og kommunen har i dag det laveste indtægtsgrundlag i landet efter udligning. Her til kommer, at det statslige bloktilskud reduceres, og at den statslige kompensation til minimumsnormeringer ikke dækker den reelle udgift. Her kommer Skanderborg Kommune til at mangle 20 mio. kr.

Derfor har det også været nødvendigt at lave besparelser på en række områder. Der skal spares 15,5 mio. kr. i 2023 stigende til 57,1 mio. kr. i 2026. Pengene bliver brugt til at skabe balance i budgettet og til at prioritere nye indsatser.

Arbejdsmarkedsindsats skal gentænkes

Mest iøjnefaldende er det, at der samlet skal findes 12,3 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen. Det betyder, at arbejdsmarkedsindsatsen skal gentænkes, og det arbejde sættes nu i gang.

Derudover er forligskredsen enige om at fremrykke overgangen fra børnehave til SFO, så det sker fra den 1. april det år, hvor barnet starter i skole. Her skal det dog analyseres yderligere, hvordan forandringen kan implementeres i praksis, og hvilke tilpasninger af de fysiske rammer, det vil kræve.

Hertil kommer en række andre reduktioner. Blandt andet er der aftalt reduktioner på administration og ledelse på 2 mio. kr. i 2024 stigende til 6 mio. kr. i 2026. Der skal findes tilsvarende beløb på ældreområdet og på området for voksne med særlige behov. Hvor og hvordan pengene skal findes skal analyseres nærmere, så der kan træffes politisk beslutning om det ved budgetforhandlingerne næste år.

Budgetaftalen i Skanderborg Kommune bliver endeligt vedtaget på byrådsmødet onsdag den 13. oktober 2022.

Læs Galten Folkeblad 21. september 2022

Del på
Berger Optik

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-